Besiktning

Add Access besiktigar byggnader och utemiljö.

Alla människor är olika och har olika förutsättningar. Att identifiera bristande tillgänglighet i befintliga miljöer kräver erfarenhet och kunskap kring hur personer med funktionsnedsättning brukar miljön samt vilka krav lagstiftningen ställer.

 

Add Access har erfarenhet av såväl stora som små besiktningsprojekt och besiktigar byggnader och utemiljöer utifrån lagkravet kring HIN 3 “Enkelt avhjälpta hinder”

Add Access besiktigar även utifrån Handisams krav på statliga myndigheter samt utefter inventerings verktyget TIBB som kartlägger kvarboende för äldre.

I våra rapporter åskådliggörs den befintliga miljön med bilder och text samt ger förslag på åtgärder som förbättrar tillgängligheten.

Ledstråk för synskadade