Inventering

Alla människor är olika och har olika förutsättningar. Att identifiera bristande tillgänglighet i befintliga miljöer kräver erfarenhet och kunskap kring hur personer med funktionsnedsättning brukar miljön samt vilka krav lagstiftningen ställer.

Add Access har erfarenhet av såväl stora som små inventeringsprojekt och inventerar byggnader och utemiljöer utifrån lagkravet kring HIN 3 “Enkelt avhjälpta hinder”

Vi inventerar även utifrån Myndigheten för delaktighets krav på statliga myndigheter samt utefter inventerings verktyget TIBB som kartlägger kvarboende för äldre.

I våra rapporter åskådliggörs den befintliga miljön med bilder och text samt ger förslag på åtgärder som förbättrar tillgängligheten.

Vi inventerar årligen sjukhus i Region Stockholm på uppdrag av Locum Fastigheter, läs mer om våra inventeringsuppdrag här.

Hej Arman

Bild på Arman

Arman Roja

Hej Arman, hur kom du i kontakt med Add Access?
Genom att ni fick uppdraget av Region Stockholm att kontrollera en av de vårdcentraler jag byggt.

Hur fungerade kontakten med Add Access?
Det fungerar riktigt bra, vårt samarbete har blivit bättre och tätare genom de projekt jag drivit och Zdenka är en mycket kompetent person att jobba med.

Hur viktig är tillgänglighetsfrågan för er?
Detta är väldigt viktigt. Jag strävar inte bara efter att uppfylla de nödvändigaste kraven utan att även se längre fram och verkligen vara i framkant vid vår nyproduktion så att dessa verkligen blir tillgänglighetsanpassade. Både mitt och Doktor.se mål är att skapa vårdcentraler som är väl genomtänkta där både personal och patienterna ligger i fokus för bästa möjliga vård.

Kort om ert företag?
Doktor.se grundades 2016 och är idag en av Sveriges största aktörer inom digital vård och har även fysiska vårdcentraler. Vi är verksamma över hela landet och har idag över 1200 medarbetare. Vår ambition är effektivisera och skapa bättre tillgänglighet till svensk sjukvård.

Kontakta oss så hjälper vi dig


    Snabbanslutning