Besiktning

Add Access besiktigar era byggnader och utemiljö.

Sinusplatta

Sinusplatta, ledyta för synskadade

Alla människor är olika och har olika förutsättningar. Att identifiera bristande tillgänglighet i miljöer kräver kunskap och erfarenhet kring hur personer med funktionsnedsättning brukar miljön.

Vi har erfarenhet av såväl stora som små besiktningsprojekt och inventerar byggnader och utemiljöer utifrån lagkravet kring HIN 2 “Enkelt avhjälpta hinder” men även utifrån Handisams krav på statliga myndigheter samt utefter inventerings verktyget TIBB som kartlägger kvarboende för äldre.

Besiktningsprotokollen baseras på protokoll upprättade av Boverket och Handisam. I rapporten åskådliggörs miljön med bilder och förslag på åtgärder av eventuella brister i tillgängligheten lyfts fram .